O nás

Servis Agency s.r.o.
O firme

Servis Agency s.r.o.

Pri poskytovaní služieb sa snažíme o maximálnu optimalizáciu existujúcich opatrení a efektívneho využitia technického vybavenia na priame zníženie vynakladaných nákladov. Zvyšovanie stavu bezpečnosti vykonávame vždy v kontinuálnej úzkej spolupráci s klientom, alebo ním určených zamestnancov. Celková stratégia a jednotlivé postupy implementujeme po konzultácii s klientom. Na základe sledovaných a pravidelne vyhodnocovaných parametrov poskytujeme klientom spätnú väzbu efektivity fungovania bezpečnostného systému.

Zabezpečenie efektívneho fungovania je vykonávané aj cez systém kontroly, ktorý je založený na spätnom vyhodnocovaní zistených a zisťovaných vhodne zvolených parametrov v bezpečnostnom systéme. Implementované opatrenia sú tak vyhodnocované spätnou kontrolou efektivity a účinnosti. Kontroling je tak integrálnou súčasťou bezpečnostného systému pre zamedzenie a minimalizáciu poškodení a strát na chránených hodnotách klienta.

 Pre potreby kontinuálneho poznania bezpečnostnej situácie na Slovensku a v zahraničí si spoločnosť Servis Agency s.r.o. pravidelne vypracúva prehľad vývoja bezpečnostnej situácie. V tomto prehľade sa sledujú a vyhodnocujú najmä tieto informácie: trestná činnosť (sektorové zameranie, spôsob vykonania, početnosť a lokalizácia výskytu), bezpečnostné incidenty (ich výskyt, dopady, priebeh, lokalizácia), iné významné udalostí, ktoré majú a môžu mať potenciálny vplyv na jednotlivé bezpečnostné systémy. Táto spravodajská činnosť nám dáva výhodu voči iným spoločnostiam v tom, že lepšie poznáme vonkajšie vplyvy, ktorým musíme čeliť pri tvorbe bezpečnostných opatrení pre jednotlivých klientov. Z tohto dôvodu vieme lepšie pripraviť efektívne formy a postupy pre zabezpečenie efektívnej ochrany.